Menu Close

Xếp hạng tín nhiệm

Xếp hạng tín nhiệm
“Kết quả xếp hạng năng lực tài chính B++ (Tốt) phản ánh khả năng đáp ứng yêu cầu về vốn, kết quả kinh doanh bảo hiểm khả quan, chiến lược đầu tư thận trọng và khả năng thanh khoản An toàn của Bảo hiểm PVI

A.M. Best xác nhận kết quả xếp hạng năng lực tài chính (FSR) ở mức “B++” (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) ở mức “bbb” đối với Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Triển vọng nâng hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) được điều chỉnh từ “ổn định” lên “tích cực”. Triển vọng nâng hạng năng lực tài chính (FSR) là ổn định.